Lakitietoa

Asianomistajan korvausvaatimus rikosasiassa


Rikoksen uhriksi joutuneella henkilöllä, asianomistajalla, on oikeus vaatia vahingonkorvausta vahingon aiheuttaneelta vastaajalta.

Asianomistajalla on oikeus vaatia korvausta rikoksen aiheuttamasta henkilövahingosta, elatuksen ja ansion menetyksestä, kärsimyksestä, esinevahingosta, taloudellisesta vahingosta, hautauskuluista ja oikeudenkäyntikuluista.

Henkilövahingoksi luetaan rikoksen aiheuttama tilapäinen haitta ja pysyvä haitta. Tilapäisiä haittoja ovat kipu, särky, paranevat vammat ja ohimenevät mielenterveyden häiriöt. Pysyvä vika voi olla esimerkiksi kosmeettinen haitta, parantumaton sairaus tai jäsenen toimintakyvyn aleneminen.

Henkilövahingon johdosta maksettavan korvauksen lisäksi vastaajan tulee korvata asianomistajalle rikoksesta aiheutuneet kulut sekä ansion ja elatuksen menetys. Korvattavia kuluja ovat muun muassa sairaanhoitokulut, matkakulut ja lääkekulut. Ansionmenetyksestä korvataan se osuus, mikä asianomistajalta on jäänyt saamatta kun otetaan huomioon sairasajan palkka ja sairaskassan/kansaneläkelaitoksen suoritukset.

Asianomistajalla ja surmansa saaneen uhrin omaisilla on oikeus vaatia korvausta henkisestä kärsimyksestä. Henkisestä kärsimyksestä voidaan tuomita korvauksia, mikäli kyseessä on vapauteen, rauhaan, kunniaan, yksityisyyteen, syrjintään tai henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuva rikos. Myös muu ihmisarvon vakava loukkaus oikeuttaa korvaukseen henkisestä kärsimyksestä.

Surmansa saaneen rikoksen uhrin omaisilla on kärsimyksen lisäksi oikeus saada korvausta kohtuullisista hautauskuluista.

Korvausta voidaan vaatia myös vastaajan aiheuttamasta esinevahingosta. Esinevahinko on kyseessä, kun rikoksella aiheutetaan asianomistajan omaisuudelle vahinkoa. Esine voi rikoksen johdosta jäädä kadoksiin, vaurioitua tai tuhoutua. Riippuen vahingosta, asianomistajalla on oikeus joko korvaukseen korjauskustannuksista, arvonalennuksesta tai esineen arvosta. Myös esinevahingon johdosta aiheutunut tulojen tai elatuksen vähennys on korvattava vahinko.

Asianomistajalla voi myös olla oikeus korvaukseen niin kutsutun taloudellisen vahingon johdosta. Taloudellisella vahingolla ei ole yhteyttä esine- tai henkilövahinkoon.  Esimerkiksi vahingonteko voi johtaa esinevahingon lisäksi vuokratulojen menetykseen.

Asianomistajalla on myös oikeus vaatia korvausta asian selvittelyn aiheuttaneista kuluista ja ansionmenetyksestä sekä oikeudenkäyntikuluista.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on vuonna 2008 antanut suositukset kivusta ja särystä sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määrästä.

Vahingonkorvausvaatimuksen tueksi asianomistajan kannattaa säilyttää kuitit sairaanhoito- ja lääkekuluista sekä hankkia työnantajalta selvitys ansionmenetyksen määrästä. Henkilövahingoista asianomistajan on myös hyvä hankkia lääkärintodistus, mikäli sitä ei ole poliisin toimesta hankittu ja liitetty esitutkintapöytäkirjaan.

(03) 3421 110 /